Αναπτύσσοντας πρωτοπόρες ιδέες
Προσωπικό

 

Το προσωπικό του Τμήματός μας αποτελείται από ερευνητές καθώς και από επιστημονικό, τεχνικό και διοικητικό προσωπικό.

Έρευνα

 

Η έρευνά μας επικεντρώνεται στους παρακάτω τομείς: γονιμότητα του εδάφους, θρέψη φυτών, λίπανση των καλλιεργειών, ρύπανση του εδάφους, φυλλοδιαγνωστική, ποιότητα του νερού άρδευσης και Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών (GIS).

Υπηρεσίες

Οι υπηρεσίες του Τμήματός μας συνοψίζονται στις κάτωθι δραστηριότητες: δειγματοληψία εδάφους, διενέργεια εδαφολογικών αναλύσεων, δραστηριότητες διάδοσης και διάχυσης των επιστημονικών αποτελεσμάτων. Το εδαφολογικό εργαστήριο του Ινστιτούτου είναι καλά εξοπλισμένο και διαπιστευμένο σύμφωνα με το ISO 17025.

 

 

© 2017 Soil Science Department of Athens - Designed by Dr. Dimitris Triantakonstantis