Διοικητικό Προσωπικό

Ζωντανού Ελένη

Γραμματεία, ΔΕ.

Τηλ.: 210.2832031

Κοκκινέλη Κατερίνα

Διοικητικός, ΔΕ. Γραμματεία.

Τηλ.: 210.2832031 (302)

Μπανιά Ευαγγελία

Οικονομικός, ΔΕ.  Λογιστήριο. 
Διαχείριση ερευνητικών έργων

Τηλ.: 210.2832031 (303)

© 2017 Soil Science Department of Athens - Designed by Dr. Dimitris Triantakonstantis