Εξοπλισμός

Το Ινστιτούτο Εδαφολογίας Αθηνών (ΙΕΑ) είναι εξοπλισμένο με μεγάλο αριθμό οργάνων και συσκευών τελευταίας τεχνολογίας για μετρήσεις στο εργαστήριο και στον αγρού. Επιπροσθέτως ο εξοπλισμός αυτός εμπλουτίζεται και ανανεώνεται διαρκώς. Το προσωπικό του εργαστηρίου εκτός από την μακρόχρονη εμπειρία του στις χημικές αναλύσεις εκπαιδεύεται συνεχώς στις νέες τεχνολογίες με σεμινάρια και συμμετέχει σε ευρωπαϊκούς διεργαστηριακούς ελέγχους. 

 

Τα εργαστήρια του ΙΕΑ διαθέτουν:

1. Ατομική απορρόφηση με φλόγα (Varian 220FS).

2. Ατομική απορρόφηση με φούρνο γραφίτη (Varian 240).

3. Σύστημα ψηφιακής χαρτογραφίας και τηλεσκόπησης (GIS-IP).

4. Σύστημα λεπτών τομών και ψηφιακής ανάλυσης.

5. Φασματόμετρα.

6. Φλογοφωτόμετρα.

7. Φασματόμετρο υπέρυθρης ακτινοβολίας (FT-IR) (προσωρινά μη διαθέσιμο).

8. Ιοντικό Χρωματογράφο.

9. Αέριο χρωματογράφο με φασματοσκοπία μάζας (GS-MS).

10. Υγρό χρωματογράφο υψηλής πίεσης (HPLC).

11. Συσκευή πέψης αζώτου (Kjedhal).

12. Συσκευή πέψης εδαφών για προσδιορισμό μετάλλων.

13. Συσκευές μέτρησης pΗ και αλατότητας

14. Συσκευή παρασκευής υπερκάθαρου νερού.

15. Συσκευή προσδιορισμού ολικού οργανικού άνθρακα.

16. Κλίβανοι επώασης. 

17. Ανακινητήρες. 

18. Φυγόκεντροι.

19. Ηλεκτρονικές ζυγαριές με ακρίβεια της τάξης 3 και 4 δεκαδικών ψηφίων. 

20. Πλήρης εξοπλισμός προετοιμασίας εδαφικών, φυτικών δειγμάτων για ανάλυση οργανικών       υλικών και compost. 

21. Μικροσκόπια. 

22. Στερεοσκόπια. 

23. Δειγματολήπτες εδάφους. 

24. Δειγματολήπτες επιφανειακού νερού. 

25. Κόσκινα διαφόρων διαμετρημάτων.

  

Επιπλέον το Ινστιτούτο διαθέτει τέσσερα θερμοκήπια, βοηθητικούς χώρους και εγκατεστημένο λυσίμετρο όπου μπορούν να εκτελεσθούν πειραματικοί σχεδιασμοί και μελέτες τόσο για ερευνητικά προγράμματα όσο και για συνεταιρισμούς, αγρότες, ιδιώτες και Φορείς του Δημοσίου.

© 2017 Soil Science Department of Athens - Designed by Dr. Dimitris Triantakonstantis