Έρευνα

​   Το Ινστιτούτο μας δραστηριοποιείται στους παρακάτω             ερευνητικούς τομείς:

  1. Πεδολογία, Χαρτογράφηση εδαφών, Ταξινόμηση εδαφών, Αξιολόγηση εδαφών.

  2. Ρύπανση και αποκατάσταση εδαφών και υδάτινων οικοσυστημάτων, στο πλαίσιο της ορθολογικής περιβαλλοντικής διαχείρισης αυτών.

  3. Μηχανογράφηση εδαφολογικών δεδομένων, Βάσεις δεδομένων, Γεωγραφικά Πληροφοριακά Συστήματα.

  4. Υποβάθμιση εδαφών και γαιών (διάβρωση, ερημοποίηση, αλάτωση, αλκαλίωση, μείωση βιοποικοιλότητας) μέτρα αποκατάστασης αυτών.

  5.  Αρδευτικές ανάγκες καλλιεργειών.

  6. Γονιμότητα εδαφών, Θρέψη φυτών, βιολογία εδάφους.

  7.  Διαχείριση στερεών αγροτικών αποβλήτων,  και ιλύος αστικών λυμάτων.

  8. Καλλιεργητικές πρακτικές για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής.

© 2017 Soil Science Department of Athens - Designed by Dr. Dimitris Triantakonstantis