Ερευνητικό Προσωπικό

Δρ. Αριστοτέλης Παπαδόπουλος
Ερευνητής A, Δ/ντής Ινστιτούτου
Δρ. Βαβουλίδου-Θεοδώρου Ευαγγελία
Ερευνήτρια A

Γεωπόνος Μηχανικός Πανεπιστημίου Hohenheim, Δ.Γερμανίας 

PhD, Institute of Science and Land Evaluation, Dept. Soil Biology, Faculty of Agricultural Sciences, University of Hohenheim, Germany

 

Yποβολή και συμμετοχή σε εθνικά και Ευρωπαϊκά ερευνητικά έργα  στους τομείς : Πεδολογία, χαρτογράφηση εδαφών, ταξινόμηση εδαφών, βιολογία εδάφους, ΓΠΣ, ψηφιοποίηση εδαφολογικών δεδομένων, ποιότητα εδάφους, ανάπτυξη και χρήση πεδο-και βιο-δεικτών (γεοσκώληκες), σχεδιασμός και εφαρμογή οικοτοξικολογικών βιοδοκιμών, εργαλεία για την εκτίμηση των κινδύνων από τα αγροχημικά σε διάφορα επίπεδα αγρού, και γονιμότητα εδαφών. 

Τηλ.: 2310.473429

Τηλ.: 210.2832031

Δρ. Καββαδίας Βίκτωρας
Ερευνητής A

Δασολόγος ΑΠΘ

PhD, University of Aberdeen, Scotland, UK.

Συντονισμός και συμμετοχή σε εθνικά και ευρωπαϊκά ερευνητικά έργα  στους τομείς:  Γονιμότητα εδαφών, ρύπανση εδαφών και νερών, αειφορικές πρακτικές λίπανσης καλλιεργειών, θρεπτική κατάσταση δασικών και γεωργικών οικοσυστημάτων, ανακύκλωση θρεπτικών στοιχείων,  επεξεργασία και αξιοποίηση γεωργικών αποβλήτων, αξιολόγηση εδαφών.

Τηλ.: 210.2832031 (316)

Γεωπόνος, PhD

 

Ερευνητικά ενδιαφέροντα:

Συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα, εφαρμογές Γεωγραφικών Πληροφοριακών Συστημάτων στην γεωργία, χωρική ανάλυση και χαρτογραφική απόδοση, αξιολόγηση εδαφών, επεξεργασία και αξιοποίηση γεωργικών αποβλήτων, αειφόρες πρακτικές λίπανσης καλλιεργειών, κλπ.

Τηλ.: 210.2832031 (312)

Δρ. Ευθυμιάδου Ασπασία
Ερευνήτρια Γ

Γεωπόνος, PhD, Πολιτικός Μηχανικός
 
Ερευνητικά ενδιαφέροντα:

Θρέψη φυτών και γονιμότητα εδάφους, ολοκληρωμένη γεωργία, περιβαλλοντικό αποτύπωμα γεωργικών πρακτικών, έξυπνη γεωργία

Τηλ.: 210.2832031 (314)

Δρ. Μονοκρούσος Νίκος
Ερευνητής Δ

Βιολόγος, PhD

Ερευνητικά ενδιαφέροντα:

Δομή και λειτουργικότητα εδαφικών μικροβιακών κοινοτήτων, αλληλεπιδράσεις φυτού – εδαφικής μικροβιακής κοινότητας στην περιοχή της ριζόσφαιρας, εδαφική ενζυμική δραστηριότητα, δομή βιοκοινότητας ελεύθερων εδαφικών νηματωδών

Τηλ.: 210.2832031

© 2017 Soil Science Department of Athens - Designed by Dr. Dimitris Triantakonstantis