Υπηρεσίες

Παροχή Υπηρεσιών προς Αγρότες, Συνεταιρισμούς, Ιδιώτες, Εταιρίες, Δημόσιους Φορείς (κλπ), Κόστος εδαφικών δειγμάτων:

1. Αναλύσεις εδαφικών δειγμάτων για διαμόρφωση οδηγιών ορθολογικής  

    λίπανσης καλλιεργειών

1.1  Οδηγίες δειγματοληψίας εδαφών
1.2   Οδηγίες προετοιμασίας δειγμάτων
1.3   Αναλύσεις δειγμάτων
1.4   Αξιολόγηση αποτελεσμάτων

1.5   Σύνταξη έκθεσης σχετικά με την κατάταξη ποιότητας

1.6   Οδηγίες για συνιστώμενη ορθολογική λιπαντική αγωγή

 

 

2. Αναλύσεις φυτικών ιστών - φυλλοδιαγνωστική για διαμόρφωση  

    οδηγιών ορθολογικής λίπανσης πολυετών καλλιεργειών

2.1  Οδηγίες δειγματοληψίας φυτικών ιστών

2.2  Οδηγίες προετοιμασίας δειγμάτων

2.3  Αναλύσεις δειγμάτων

2.4  Αξιολόγηση αποτελεσμάτων

2.5  Οδηγίες για συνιστώμενη ορθολογική λιπαντική αγωγή

 

 

3. Αναλύσεις εδαφικών δειγμάτων για οδηγίες άρδευσης   

3.1  Οδηγίες δειγματοληψίας εδαφών

3.2  Οδηγίες προετοιμασίας δειγμάτων
3.3  Προσδιορισμός φαινομενικής πυκνότητας εδαφών, ισοδύναμο υγρασίας,  

       σημείο μάρανσης.
3.4  Αξιολόγηση αποτελεσμάτων
3.5  Οδηγίες για ορθολογική άρδευση καλλιεργειών

4.  Αναλύσεις νερών άρδευσης  - καταλληλότητα του αρδευτικού νερού

4.1  Οδηγίες δειγματοληψίας αρδευτικών νερών
4.2  Οδηγίες προετοιμασίας δειγμάτων 
4.3  Αναλύσεις δειγμάτων
4.4  Αξιολόγηση αποτελεσμάτων
4.5  Οδηγίες ορθολογικής άρδευσης με αλατούχο νερό

Αρχείο Εδαφολογικών Μελετών

Πεπραγμένα

Οδηγίες Δειγματοληψίας Εδάφους

© 2017 Soil Science Department of Athens - Designed by Dr. Dimitris Triantakonstantis